Menu Zamknij

MODUŁY

ŚRODKI TRWAŁE

Amortyzacja majątku trwałego jest jednym ze źródeł finansowania działalności gospodarczej. Z tego względu szczególnie istotne jest uzyskiwanie dokładnych informacji o planowanych odpisach amortyzacyjnych i związanych z nimi rozliczeniach podatkowych. Moduł Środki trwałe umożliwia łatwe tworzenie planu amortyzacji dla każdego środka znajdującego się w kartotece. Dzięki temu w prosty sposób można uzyskać tabelę amortyzacyjną dla przyszłych okresów.

Moduł Navireo Środki trwałe jest przeznaczony do przechowywania informacji o wykorzystywanym rzeczowym majątku trwałym, jak również wartościach niematerialnych i prawnych danego przedsiębiorstwa.

Możliwe jest dodanie środków trwałych do ewidencji, naliczenie amortyzacji oraz przeprowadzenie różnego rodzaju operacji na wybranym środku trwałym – przyjęcia, amortyzacji, przesunięcia, modernizacji, zmiany amortyzacji, sprzedaży, likwidacji, nieodpłatnego przekazania.

Moduł obsługuje rozliczenia amortyzacji w ujęciu podatkowym oraz bilansowym.

W zależności od potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa amortyzacja może być naliczana liniowo, degresywnie lub natychmiastowo, w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych lub innych. Możliwe jest również stosowanie podwyższonego odliczenia w pierwszym okresie użytkowania.